Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATEĽOV 

I. ZÁKLADNÉ USTNOVENIA

1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KOVTEC s.r.o., so sídlom Sládkovičova 5, Košice – mestská časť Sever 040 01, IČO: 50 924 192, DIČ: 2120531710, IČ DPH: SK2120531710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 41617/V, email: objednavky@autobusovezastavky.sk, telefón: +421 948 930 410, ktorá je prevádzkovateľom  internetovej stránky www.autobusovezastavky.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") a kupujúcim/spotrebiteľom pri nákupe v internetovom obchode www.autobusovezastavky.sk.

2.Tieto obchodné podmienky sú súčasťou akejkoľvek uzavretej zmluvy medzi prevádzkovateľom/predávajúcim na jednej strane a spotrebiteľom/kupujúcim na strane druhej. V prípade, ak zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, ustanovenia zmluvy sa budú aplikovať prednostne, ostatné vzťahy zmluvou neupravené sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Všetky vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, všetky v platnom znení.

3.Prevádzkovateľ je platcom DPH.

II.  VYMEDZENIE POJMOV
 
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára prevádzkovateľ so spotrebiteľom.
Prevádzkovateľ - predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Spotrebiteľ  - kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

III. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.Spotrebiteľ si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.autobusovezastavky.sk, dostupnosť tovaru je vždy uvedená u jednotlivých produktov. Výber produktu spotrebiteľ potvrdí kliknutím na ikonku „vložiť do košíka“ nachádzajúcu sa v popise produktu. Po ukončení nakupovania spotrebiteľ klikne na tlačidlo "Nákupný košík" umiestnený v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (odsúhlasenie znenia obchodných podmienok, adresu, email, spôsob platby a spôsob dopravy/alebo miesto prevzatia tovaru osobne a pod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
 
2.Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.autobusovezastavky.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky a aktívnym odklikom spotrebiteľ potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 
3.Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.autobusovezastavky.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky prevádzkovateľom. Toto prijatie objednávky prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email spotrebiteľa (v prípade zvolenia platby bezhotovostným prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť, len na základe dohody zmluvných strán.
 
4.Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a spotrebiteľ má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
 
5.Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane prevádzkovateľa ani spotrebiteľa, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 
IV. CENA

1.Cena jednotlivých produktov je uvádzaná vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je prevádzkovateľ viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.
 
2.Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje zmenu cien produktov predávaných na jeho internetových stránkach, s výnimkou zmeny cien po riadnom uzatvorení zmluvy. 
 
3.Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné prevádzkovateľom jednostranne meniť po uzatvorení zmluvy v zmysle čl. III ods. 1. týchto obchodných podmienok.
 
V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ umožňuje nasledujúce spôsoby platby:
-dobierka (+ 2,00 EUR s DPH)
-prevodom na účet – pri zvolení tohto spôsobu platby bude vygenerovaný a kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými podkladmi na zrealizovanie bankového prevodu (0 EUR)

Ceny uvedené v zátvorke sú ceny za využitie konkrétneho platobného prostriedku.

2.Bankové údaje prevádzkovateľa: účet vedený vo Fio Banka, a.s. 
IBAN: SK3183300000002301243152
BIC: FIOZSKBAXXX.

VI. DODACIE PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ doručuje objednané výrobky prostredníctvom prepravnej spoločnosti 
Slovenský doručovací systém s.r.o.
a prostredníctvom vlastnej dopravy prevádzkovateľa. 

Cena za dopravu je určená podľa váhy zásielky a miesta doručenia a je spotrebiteľovi známe pred záväzným objednaním tovaru.
        
2.Tovar, ktorý je skladom je predávajúcim expedovaný spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, v prípade platby prevodom na účet spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho. 

3.V prípade, že si spotrebiteľ zvolí inú povrchovú úpravu objednaného tovaru ako je základná, lehota pre expedíciu tovaru sa predlžuje o ďalších 12 pracovných dní oproti bežnej lehote pre expedíciu (3 pracovné dni), teda tovar je expedovaný do 15 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky alebo odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho v prípade platby prevodom na účet.

4.V prípade tovaru, ktorý nepodlieha zákonnému odstúpeniu od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený bez akejkoľvek sankcie stornovať objednávku do 24,00 hod. od prijatia potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa. Storno objednávky je potrebné zaslať v uvedenej lehote na email objednavky@autobusovezastavky.sk, pričom je spotrebiteľ povinný uviesť identifikačné číslo objednávky a prípadne číslo účtu na vrátenie zaplatenej úhrady za tovar, ak už bol uhradený (v tom prípade vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú cenu za tovar).

5.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru, až po úplnom zaplatení ceny tovaru.

6.V prípade, že sa kupujúci s predávajúcim dohodnú, že prepravu zabezpečuje kupujúci, je kupujúci povinný prevziať predmet zmluvy/objednaný tovar/dielo  v sklade predávajúceho (adresa: Július Barč Ivana 24, Michalovce) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie zo strany predávajúceho na email kupujúceho.

7.V prípade porušenia povinnosti v zmysle čl. VI. ods. 5 týchto obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený zaslať objednaný tovar na adresu kupujúceho na jeho náklady a nebezpečenstvo; alebo je predávajúci oprávnený tento tovar uskladniť na náklady kupujúceho (bežná cena za uskladnenie sa pohybuje od 5 EUR za každú začatú tonu tovaru za každý začatý deň).

8.Ak sa plnenie stane nemožným, a to najmä vypredaním zásob alebo nedostupnosťou tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, v prípade, ak už bola zo strany kupujúceho uhradená dohodnutá kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci takto uhradenú cenu vrátiť bez zbytočného odkladu na účet kupujúceho.

VII. MONTÁŽ

Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru do domu alebo bytu nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. V prípade, že má kupujúci tiež záujem o montáž produktu v mieste určenia, zašle na email predávajúceho objednavky@autobusovezastavky.sk požiadavku na montáž predmetu zmluvy a predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku za túto montáž. Cena za montáž je dohodnutá a záväzná až po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho.

VIII. PREVZATIE TOVARU

1.Spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade, že je prepravný obal objednaného tovaru viditeľne poškodený, odporúčame spotrebiteľovi tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť prevádzkovateľa.

2.V prípade, že je prevádzkovateľ povinný tovar/dielo odoslať na určité miesto a spotrebiteľ plnenie neprevezme bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že by bola zásielka viditeľne poškodená, je spotrebiteľ povinný nahradiť prevádzkovateľovi náklady spojené so znovu doručením alebo uskladnením.
3.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho.

4.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od osoby poverenej tovar doručiť; v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme; tiež v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX. ZÁRUKA, ZÁRUČNÝ LIST

1.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
2.Na žiadosť spotrebiteľa je prevádzkovateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 
3.Záručný list obsahuje označenie prevádzkovateľa (meno a priezvisko, obchodné meno adresu jeho prevádzky), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi alebo v reklame môže prevádzkovateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí prevádzkovateľ v záručnom liste.
 
5.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

X.ZHODA S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je prevádzkovateľ povinný spotrebiteľa s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak prevádzkovateľ nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť spotrebiteľovi škodu, ktorá z toho vznikla.
 
XI. REKLAMÁCIA A JEJ UPLATNENIE

1.Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom.
 
2.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 
3.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu)  alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
4.Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
5.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 
6.Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju prevádzkovateľ  zamietol, prevádzkovateľ je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
9.Pre urýchlenie vybavenia reklamácie spotrebiteľ kontaktuje prevádzkovateľa 
e-mailom objednavky@autobusovezastavky.sk či telefonicky +421 948 930 410; následne spotrebiteľ odošle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný).    
Adresa pre uplatnenie reklamácie:

KOVTEC s.r.o., V.I.Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce, Slovakia

10. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.
 
11.Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku prevádzkovateľ nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Spotrebiteľmá právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 
XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár a pod.) prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je prevádzkovateľovi doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie a pod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu prevádzky prevádzkovateľa alebo prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu prevádzky prevádzkovateľa:

KOVTEC s.r.o., V.I.Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce Slovakia
e-mail: objednavky@autobusovezastavky.sk, telefón: +421 948 930 410

3.V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo formulára na odstúpenie, je prevádzkovateľ povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

4.V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

5.Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je prevádzkovateľ oprávnený uplatňovať voči spotrebiteľovi náhradu vzniknutej škody.

6.Ak sa prevádzkovateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal prevádzkovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy prevádzkovateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Identifikačné číslo pridelené ÚRADOM NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY: xxxxxxx, pre informačný systém xxxxx.

2.Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

3.Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm. b), kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

4.Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:
•    meno
•    priezvisko
•    adresa s PSČ
•    email
•    telefón

5.Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

6.Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.

7.Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná len ak sa zaregistruje a sú mu pridelené prihlasovacie údaje na stránke www.autobusovezastavky.sk. 

XIV. ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností http://www.soi.sk/sk/Podavaniepodnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi​

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré sú nepravdivé, nemorálne, obsahujú nevhodné výrazy, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno spoločnosti prevádzkovateľa.

2.Kupujúci súhlasí s vyhotovením videozáznamu, alebo fotografických snímkou zobrazujúcich predmet zmluvy za účelom ich využitia na reklamné účely v podobe reklamných letákov, katalógov ako aj iných reklamných predmetov, a taktiež s umiestnením a zverejnením snímok na internetových stránkach propagujúcich výrobky a diela vytvorené prevádzkovateľom.

3.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.autobusovezastavky.sk v deň odoslania objednávky spotrebiteľom, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

4.Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok na - uvedeného na stránkach prevádzkovateľa akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od KOVTEC s.r.o. zakázané.

5.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie všeobecných obchodných podmienok. Uzavretý zmluvný vzťah sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase jeho uzavretia až do úplného doriešenia tohto zmluvného vzťahu.

6.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2015.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

I. ZÁKLADNÉ USTNOVENIA

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou  KOVTEC s.r.o., so sídlom Sládkovičova 5, Košice – mestská časť Sever 040 01, IČO: 50 924 192, DIČ: 2120531710, IČ DPH: SK2120531710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 41617/V, email: objednavky@autobusovezastavky.sk, telefón: +421 948 930 410 prevádzkujúcou internetovú stránku www.autobusovezastavky.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") a kupujúcim alebo objednávateľom.

2.Tieto VOP sú súčasťou akejkoľvek zmluvy uzatvorenej cez internetový obchod prevádzkovateľa medzi prevádzkovateľom a druhou zmluvnou stranou, ktorou môže byť kupujúci alebo objednávateľ.

3.Vzťahy medzi stranami sa riadia prednostne zmluvou, vzťahy zmluvou neupravené sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ostatné vzťahy neupravené zmluvou ani týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými platnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

4.Prevádzkovateľ je platcom DPH.

II.  VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.Kupujúci/zákazník - je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

2.Prevádzkovateľ – je fyzická osoba podnikateľ, ktorá podľa typu zmluvy vystupuje v zmluvných vzťahoch buď ako predávajúci alebo ako zhotoviteľ.

3.Stránkou -  sa rozumie internetová stránka www.autobusovezastavky.sk.

III. OBJEDNÁVKA A OBJEDNÁVACÍ PROCES

Za účelom objednania výrobkov a služieb a zároveň uzatvárania kúpnej zmluvy si kupujúci vyberie kliknutím z tovarových kategórií uvedených v ľavom menu konkrétny výrobok, službu. Pri tovare si kupujúci vyberie z Možnosti produktu (povrchovú úpravu, rozmery, a iné ) údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky „Nákupný košík“. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Nákupný košík“. V nákupnom košíku sa zobrazí súhrn produktov na objednanie a možnosť zrýchleného výpočtu nákladov na dodanie tovaru. Následne má kupujúci možnosť vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na tlačidlo „Pokračovať v nakupovaní“ alebo pokračovať v tvorbe objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať “.
Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 6 krokov:
1.    Možnosti Pokladne
2.    Účet a fakturácia
3.    Podrobnosti o dodaní
4.    Spôsob dodania  (Článok VIII)
5.    Spôsob platby (Článok VII)
6.    Potvrdenie a odoslanie objednávky
 V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií a každý z týchto krokov je spravidla ukončený kliknutím na „Pokračovať“. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
Objednávka kupujúceho sa považuje za doručenú, ak je doručená predávajúcemu a ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.
Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade je kupujúci povinný uvádzať aj číslo objednávky prípadne číslo zálohovej faktúry.
Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Predávajúci v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overuje platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež potvrdí dodaciu lehotu a cenu.
Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až záväznou akceptáciou návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
Po prijatí objednávky zo strany kupujúceho predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania tovaru, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

IV. KÚPNA ZMLUVA

1.Pri uzatvorení kúpnej zmluvy sa predávajúci /prevádzkovateľ/ zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar, previesť na kupujúceho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

2.Predávajúci uskutočňuje dodanie odovzdaním tovaru prvému prepravcovi, a to odoslaním na adresu sídla kupujúceho, ak nie je kupujúcim určené iné miesto dodania. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli na prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho, je dodanie uskutočňované tým, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoju prevádzku.

3.Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutej lehote a kupujúci je povinný tovar prevziať kedykoľvek pred vypršaním tejto lehoty.

4.Dodacou lehotou sa rozumie lehota uvedená v objednávke, v ktorej je objedaný tovar odoslaný/predaný prvému prepravcovi predávajúcim. Jej dĺžka sa pohybuje od 24 hodín do 12 pracovných dní. Objednaný tovar, ktorý je na sklade sa vyexpeduje najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vzniku kúpnej zmluvy.

5.Doklady potrebné na prevzatie alebo užívanie tovaru je povinný predávajúci odovzdať pri dodaní tovaru. Doklady potrebné na voľné nakladanie s tovarom alebo pri dovoze/vývoze na jeho preclenie, je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu včas v prevádzke predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v objednávke.

7.Kupujúci, alebo ním poverená osoba, je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí v mieste určenia a prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu bezodkladne do 24 hodín od prevzatia tovaru, inak sa na prípadné nároky zo zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho neprihliada.

8.Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu určenú/zodpovedajúcu kúpnej cene podľa cenníka predávajúceho (resp. na základe jednotkovej ceny určenej v predmetnej kúpnej zmluve).

9.Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, ak však zaplatenie kúpnej ceny predchádza odovzdaniu tovaru, kupujúci nadobudne vlastnícke právo odovzdaním tovaru predávajúcim.

10.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. V prípade, že je predávajúci povinný tovar kupujúcemu odoslať, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému prepravcovi.

V. CENA

1.Ceny za jednotlivé produkty sú uvedené na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa a sú uvádzané bez DPH aj vrátane DPH.

2.Ceny uvedené na stránke sú konečné. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v prípade, že bola cena nesprávne zadaná alebo systémom nesprávne nahratá alebo nebola aktualizovaná apod. Cena je vždy záväzná až po jej potvrdení zo strany prevádzkovateľa. 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ umožňuje nasledujúce spôsoby platby:
-    dobierka (+ 2,00 EUR s DPH)
-    prevodom na účet – pri zvolení tohto spôsobu platby bude vygenerovaný a kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými podkladmi na zrealizovanie bankového prevodu 

2.Bankové údaje prevádzkovateľa: účet vedený vo Fio Banka, a.s. 
IBAN: SK3183300000002301243152
BIC: FIOZSKBAXXX.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený započítať vzájomnú pohľadávku voči kupujúcemu.

4.Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru na základe príslušnej kúpnej zmluvy až do výšky 100%.

VII. DODACIE PODMIENKY

1.Prevádzkovateľ doručuje objednané výrobky prostredníctvom prepravnej spoločnosti 
–    Slovenský doručovací systém s.r.o.,
–    prostredníctvom vlastnej dopravy prevádzkovateľa. 

Cena za dopravu je určovaná podľa váhy zásielky a miesta doručenia a je kupujúcemu oznámená v akceptácii objednávky predávajúcim. 

2.Zákazník je oboznámený pri objednávke s cenou za dopravu. Táto je určená v sadzobníku prepravnej spoločnosti a prevádzkovateľ za túto cenu nezodpovedá.

3.Tovar, ktorý je skladom je predávajúcim expedovaný spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, v prípade platby prevodom na účet spravidla do 3 pracovných dní odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho. 

4.V prípade, že si zákazník zvolí inú povrchovú úpravu objednaného tovaru ako je základná, lehota pre expedíciu tovaru sa predlžuje o ďalších 12 pracovných dni oproti bežnej lehote pre expedíciu (3 pracovné dni), teda tovar je expedovaný do 15 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky alebo odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho v prípade platby prevodom na účet.

5.Zákazník je oprávnený bez akejkoľvek sankcie stornovať objednávku do 24,00 hod. od prijatia potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa. Storno objednávky je potrebné zaslať v uvedenej lehote na email objednavky@autobusovezastavky.sk, pričom je zákazník povinný uviesť identifikačné číslo objednávky, prípadne číslo účtu na vrátenie zaplatenej úhrady za tovar, ak už bol uhradený (v tom prípade vráti prevádzkovateľ zákazníkov zaplatenú cenu za tovar do 14 dní odo dňa stornovania v zmysle tohto ustanovenia).

6.Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru, až po úplnom zaplatení ceny tovaru.

7.V prípade, že sa kupujúci s predávajúcim dohodnú, že prepravu zabezpečuje kupujúci, je kupujúci povinný prevziať predmet zmluvy/objednaný tovar  v sklade predávajúceho (adresa: Július Barč Ivana 24, Michalovce) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie zo strany predávajúceho na email kupujúceho. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho v zmysle tohto ustanovenia, je predávajúci oprávnený zaslať objednaný tovar na adresu kupujúceho na jeho náklady a nebezpečenstvo; alebo je predávajúci oprávnený tento tovar uskladniť na náklady kupujúceho (bežná cena za uskladnenie sa pohybuje od 5 EUR za každú začatú tonu tovaru za každý začatý deň).

8.Ak sa plnenie stane nemožným, a to najmä vypredaním zásob alebo nedostupnosťou tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, v prípade, ak už bola zo strany kupujúceho uhradená dohodnutá kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci takto uhradenú cenu vrátiť na účet kupujúceho do 14 dní po informovaní kupujúceho o tejto skutočnosti.

9.Ihneď po prevzatí tovaru je zákazník povinný tovar skontrolovať, a uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade bude dodatočná reklamácia zamietnutá. Prevzatím tovaru  zákazník potvrdzuje, že prevzatý tovar je bez zjavného poškodenia. Výpredajový tovar môže byť použitý a nekompletný a zákazník súhlasí prevzatím v stave opísaným pri ponuke tovaru. V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii aj na stránke www.autobusovezastavky.sk. Zákazník získava vlastnícke právo k tovaru,  až po úplnom zaplatení ceny tovaru.

VIII. MONTÁŽ

1.Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru do domu, bytu alebo iných kupujúcim určených priestorov, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. V prípade, že má kupujúci tiež záujem o montáž produktu v mieste určenia, zašle na email predávajúceho objednavky@autobusovezastavky.sk požiadavku na montáž predmetu zmluvy a predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku za túto montáž. Cena za montáž je dohodnutá a záväzná až po jej odsúhlasení zo strany kupujúceho.

2.V prípade, že si kupujúci objedná u predávajúceho i montáž predmetu kúpy, je kupujúci povinný pripraviť/upraviť/zabezpečiť miesto, kam má byť predmet kúpy namontovaný, riadne podľa pokynov predávajúceho. V prípade, že ani v primeranej náhradnej dobe poskytnutej predávajúcim kupujúcemu neprispôsobí kupujúci miesto montáže požiadavkám predávajúceho, má predávajúci právo odmietnuť montáž predmetu kúpy a kupujúci je povinný uhradiť mu dohodnutú cenu za montáž.

3.V prípade, že kupujúci, i napriek upozorneniam (ústnym, či písomným) zo strany predávajúceho na nevhodnosť miesta montáže, trvá na montáži predmetu kúpy na takomto mieste, nenesie predávajúci akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené namontovaním predmetu kúpy na takomto nevhodnom mieste.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 

1.Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, a ktoré vznikli pri dodržaní technických podmienok, ktoré sú v papierovej forme priložené k dodávke tovaru spolu s dodacím listom, faktúrou a záručným listom. 

2.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom, pri dodržaní všetkých technických podmienok vzťahujúcich sa na dodaný tovar.

3.Pri tovare predávajúcom za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, prevádzkovateľ však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena tovaru.

4.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

5.Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.Ak prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však prevádzkovateľ o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré prevádzkovateľ zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť prevádzkovateľovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

7.Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami alebo mechanickým poškodením alebo vyššou mocou.

8.Ak zákazník tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom  môže zákazník:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
Voľba medzi nárokmi uvedenými v tomto odseku zákazníkovi patrí, len ak ich oznámi prevádzkovateľovi vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže zákazník meniť bez súhlasu prevádzkovateľa. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže zákazník požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to zákazník požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu prevádzkovateľ oznámil túto skutočnosť. Ak prevádzkovateľ neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže zákazník odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak zákazník neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v tomto bode, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

9.Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže zákazník požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z ceny (§ 437 Obch.Z). Dokiaľ zákazník neuplatní nárok na zľavu z ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je prevádzkovateľ povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť zákazníkovi vynaloženie neprimeraných nákladov. Ak zákazník požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel prevádzkovateľovi, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ zákazník neurčí lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z ceny, môže prevádzkovateľ oznámiť zákazníkovi, že vady odstráni v určitej lehote. Ak zákazník bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi prevádzkovateľovi svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa tohto bodu.  Ak prevádzkovateľ neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto ustanovenia, môže zákazník uplatniť nárok na zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní prevádzkovateľa na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty na odstránenie vád tovaru alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže zákazník bez súhlasuprevádzkovateľa meniť.

10.Pri dodaní náhradného tovaru je prevádzkovateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady zákazník vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Ustanovenie bodu 14 tohto článku (§ 441Obch.Z) platí obdobne.

11.Nárok na zľavu z ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

12.Zákazník môže o zľavu znížiť  cenu platenú prevádzkovateľovi; ak kúpna cena bola už zaplatená, môže zákazník požadovať jej vrátenie do výšky zľavy spolu s úrokmi dojednanými v zmluve, inak s určenými obdobne podľa § 502Obch.Z.

13.Ak vada nebola včas oznámená (§ 428 ods. 1 a § 435 ods. 1Obch.Z.), môže zákazník iba so súhlasom prevádzkovateľa vykonať práva podľa bodu 12 tohto článku alebo použiť právo na zľavu na započítanie s pohľadávkou prevádzkovateľa. Toto obmedzenie neplatí, ak prevádzkovateľ o vadách vedel v čase dodania tovaru; pri právnych vadách je rozhodujúca doba ustanovená v § 435 ods. 1.Obch.Z.
Do doby odstránenia vád nie je zákazník povinný platiť časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.

14.Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak zákazník nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.
    Tento postup však neplatí 
a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím zákazníka, alebo
b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
Toto takisto neplatí, ak pred objavením vád zákazník tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť prevádzkovateľovi náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

X. REKLAMÁCIA TOVARU 

1.Reklamačný poriadok prevádzkovateľa je vydaný v súlade Obchodným zákonníkom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

2.Zákazník môže uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu tak, že pošle tovar poštovým doručovateľom (kuriérom) na adresu prevádzky prevádzkovateľa (KOVTEC s.r.o., V.I.Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce Slovakia, email: objednavky@autobusovezastavky.sk, telefón: +421 948 930 410)

3.Všeobecné podmienky reklamácie:
Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie postupovať týmto spôsobom:
a)    Tovar dostatočne zabalený a chránený pred poškodením podať na doručenie poštovým doručovateľom (kuriérom) a písomne uviesť reklamované vady , resp. tovar odovzdať osobne,  k tovaru priložiť doklad o kúpe (faktúru, pokladničný blok) a záručný list.
b)    Pre uplatnenie reklamácie potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste, ktoré prevádzkovateľ spolu s dodacím listom, faktúrou a technickými podmienkami tovaru prikladá k dodávke tovaru.
c)    Prijatie tovaru na reklamáciu prevádzkovateľ zákazníkovi potvrdí písomne.
4.    Spôsob vybavenia reklamácie:
a)    Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje prevádzkovateľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b)    Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c)    Prevádzkovateľmôže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
d)    Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
e)    Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 
f)    Ak má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na zákazníkovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 
g)    Ak zákazník uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ je povinný poučiť zákazníka o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv zákazník uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.O vybavení reklamácie je prevádzkovateľ povinný spísať protokol o zistených poruchách a jej vybavení (spôsobu odstránenia vady).

6.Nárok na uplatnenie záruky na tovar zaniká pri neodbornom používaní, pri neodbornom uvedení do prevádzky, mechanickom poškodení alebo nedodržaní technických podmienok na používanie tovaru a/alebo záručných podmienok. 

7.Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou hradí prevádzkovateľ.

XI. SANKČNÉ USTANOVENIA

1.V prípade, že je prevádzkovateľ povinný tovar odoslať na určité miesto a zákazník  plnenie neprevezme je povinný nahradiť prevádzkovateľovi náklady spojené so znovu doručením alebo uskladnením a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.V prípade, že je zákazník v omeškaní s úhradou ceny za produkt alebo jej časti, má prevádzkovateľ nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úhrady ceny za tovar v celosti. Záväzok zaplatiť cenu za tovar sa považuje za splnený dňom pripísania ceny za tovar na účet prevádzkovateľa.

3.Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie prevádzkovateľom na adresu sídla zákazníka. V prípade neprevzatia písomnej výzvy druhou stranou sa považuje výzva za doručenú dňom, kedy bola zásielka vrátená na adresu prevádzky prevádzkovateľa.

4.Nárok prevádzkovateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty dotknutý.  

XII. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 
2.Všetky vzťahy v zmluve neupravené sa riadia platnými a účinnými ustanoveniami týchto VOP, zmluvné vzťahy a z nich plynúce akékoľvek práva a povinnosti sa riadia príslušnými VOP platnými a účinnými v dobe vzniku zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami.  Kupujúci tieto VOP bezvýhradne prijíma.

XIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Všetky spory, ktoré vzniknú zo vzájomných vzťahov medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, je príslušný prejednávať a rozhodovať príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky v sídle prevádzkovateľa, a rozhodným právom je právo slovenské.

2.Tieto VOP platia aj po skončení záväzkového vzťahu prevádzkovateľa a zákazníka až do úplného usporiadania ich vzájomných vzťahov.

3.V prípade, že pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

4.Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré sú nepravdivé, nemorálne, obsahujú nevhodné výrazy, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno spoločnosti prevádzkovateľa.

5.Kupujúci súhlasí s vyhotovením videozáznamu, alebo fotografických snímkov zobrazujúcich predmet zmluvy za účelom ich využitia na reklamné účely v podobe reklamných letákov, katalógov ako aj iných reklamných predmetov, a taktiež s umiestnením a zverejnením snímok na internetových stránkach propagujúcich výrobky a diela vytvorené prevádzkovateľom.

6.Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok.

Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok na - uvedeného na stránkach prevádzkovateľa akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od KOVTEC s.r.o. zakázané.